Výrobková certifikace

Výrobková certifikace

Proč certifikovat výrobek s námi?

Hledáme vždy řešení, jak najít ekonomicky nejschůdnější cestu posouzení shody výrobku s požadavky. Pro posouzení se snažíme najít optimální metodu - zkoušením v laboratoři, imitací podmínek používání nebo ověření jen teoretickými výpočty či kombinací uvedených metod, pokud normy nebo předpisy nestanovují metodu přesnou. Náklady posuzujeme vždy z hlediska komplexních nákladů pro zákazníka, bereme do úvahy náklady na zhotovení zkušebních vzorků, dopravní náklady, cestovní náklady inspektora a v neposlední řadě časový faktor. Jako organizace působící v několika desítkách zemí světa, nabízíme své služby globálně.

Posuzování shody s normou.

Výrobková certifikace, má-li být uznávána mezinárodně, vychází z předpokladu, že posuzovaný výrobek bude splňovat předem stanovené a přijaté požadavky, uvedené zpravidla v normách nebo jiných technických dokumentech, s nimiž má být tento výrobek ve shodě. Posuzování shody, vztahující se na určitý výrobek, postup nebo službu, pro který platí stejné normy, je chápáno jako certifikace shody s normou. Stanovují se požadavky na respektování normy, kterou lze za určitých podmínek nebo pravidel doplnit požadavky jednotlivých účastníků a to za předpokladu, že budou předepsaným způsobem dokumentovány a zveřejněny.

Legislativní požadavky.

Uvádění výrobků na trh je spojeno s řadou administrativních povinností výrobců a dovozců. Vymezení těchto povinností je obsaženo v právních předpisech. Výrobce je povinen podle platného zákona uvádět na trh jen bezpečné výrobky. Za bezpečný výrobek se považuje zejména výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu, který přejímá právo Evropských společenství a kterým se stanoví požadavky na bezpečnost výrobku nebo na omezení rizik, která jsou s výrobkem při jeho užívání spojena.

ES prohlášení o shodě a značka CE.

Před uvedením stanoveného výrobku na trh musí být vydáno ES prohlášení o shodě a výrobek musí být označen značkou CE. Výrobce vydává ES prohlášení o shodě po úspěšném posouzení shody výrobku s požadavky technických předpisů.

Klasifikace výrobků a základní požadavky na výrobek.

Při posuzování výrobků se provádí jejich klasifikace do jednotlivých modulů, které nám stanovují jejich náročnost na jejich bezpečné užívání. U výrobků s nízkým rizikem (stanoveno vždy příslušným nařízením vlády) může výrobce posouzení shody výrobku provádět vlastními zdroji. Výrobky s vyšším rizikem je ovšem nutné nechat provést posuzování shody pomocí autorizované osoby.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2017 GDPR

LL-C Certification se připravuje na vydávání osvědčení aplikace GDPR, Evropské směrnice na ochranu osobních údajů ve spojení s podmínkami ÚOOU.

10.8.2017 certiikace GMP+ FSA

LL-C byla akceptována jako partner velmi uznávaného soukromého schématu pro bezpečnost krmiv GMP+ FSA. Toto certifikační schéma již 25 let vede trh v oblasti zajištění bezpečnosti krmiv.

starší aktuality